Grafiku i rritjes

Përpara jush ndodhet një grafik rritje për fëmijën, nga mosha 0 deri në 36 muaj. Për të parë vizualisht se sa brenda normave është fëmija juaj, vendosni moshën, gjininë, dhe gjatësinë në formularin e mëposhtëm dhe shtypni butonin "Përllogarit". Më pas, grafiku do t'ju shfaqë një pikë blu që tregon nëse fëmija juaj është brenda kufijve normalë të gjatësisë, apo mbi ose nën ta.

Grafiku është hartuar në përputhje me standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë të vitit 2006.

Nëse pika gjendet në ZONËN E GJELBËR të grafikut, atëherë rritja e fëmijës i korrespondon vlerave mesatare të normës

Treguesi “Konsiderueshëm nën normë” dhe “Konsiderueshëm mbi normë” tregon nevojën për konsulta shtesë me pediatrin. Megjithatë, kemi vënë re se rritja e çdo fëmije është individuale. Prindërit këshillohen të monitorojnë nga afër rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve të tyre me ndihmën profesionale të pediatrit, por të mos harrojnë të shijojnë rritjen e fëmijës së tyre për shkak të kujdesit të tepërt. Një devijim nga normat e zhvillimit nuk ka pse të jetë domosdoshmërish tregues i vonesave në zhvillim.

Prevucite tabelu ulevo kako biste videli ostatak informacija.

Razvoj

Mosha
0 months
24 months
Gender
height
od 44 do 97 cm.
Vrednost treba da bude od 44 do 97 cm.
Uzrast 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
● Konsiderueshëm mbi normë 55 60.6 64.4 67.6 70.1 72.2 74.0 75.7 77.2 78.7 80.1 81.5 82.9 84.2 85.5 86.7 88.0 89.2 90.4 91.5 92.6 93.8 94.9 95.9 97.0
● Mbi normë 53 58.6 62.4 65.5 68.0 70.1 71.9 73.5 75.0 76.5 77.9 79.2 80.5 81.8 83.0 84.2 85.4 86.5 87.7 88.8 89.8 90.9 91.9 92.9 93.9
● Kufiri më i lartë i normës 51 56.7 60.4 63.5 66.0 68.0 69.8 71.3 72.8 74.2 75.6 76.9 78.1 79.3 80.5 81.7 82.8 83.9 85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 89.9 90.9
● Norma 49 54.7 58.4 61.4 63.9 65.9 67.6 69.2 70.6 72.0 73.3 74.5 75.7 76.9 78.0 79.1 80.2 81.2 82.3 83.2 84.2 85.1 86.0 86.9 87.8
● Kufiri më i ulët i normës 48 52.8 56.4 59.4 61.8 63.8 65.5 67.0 68.4 69.7 71.0 72.2 73.4 74.5 75.6 76.6 77.6 78.6 79.6 80.5 81.4 82.3 83.1 83.9 84.8
● Nën normë 46 50.8 54.4 57.3 59.7 61.7 63.3 64.8 66.2 67.5 68.7 69.9 71.0 72.1 73.1 74.1 75.0 76.0 76.9 77.7 78.6 79.4 80.2 81.0 81.7
● Konsiderueshëm nën normë 44 48.9 52.4 55.3 57.6 59.6 61.2 62.7 64.0 65.2 66.4 67.6 68.6 69.6 70.6 71.6 72.5 73.3 74.2 75.0 75.8 76.5 77.2 78.0 78.7